Truyện tranh: "Bên tình bên hiếu", bên nào nặng hơn?